Spring naar content

Privacy- en cookiestatement

Privacyverklaring Stichting Vrijwaard en HulpThuis Vrijwaard

Als u medewerker bent, contactpersoon bent van een cliënt of als u onze website bezoekt, verwerken we persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u in dit privacyverklaring.
Deze privacyverklaring geldt voor zowel Stichting Vrijwaard, als HulpThuis Vrijwaard. In deze verklaring spreken we vanaf nu over ‘Vrijwaard’, waarbij we beide bedrijven bedoelen.

 

Privacy
Zodra u bij Vrijwaard een dienst afneemt of komt werken, noteren wij in bijna alle gevallen persoonsgegevens van u. Algemeen uitgangspunt is dat wij streven om zo min mogelijk persoonsgegevens te verzamelen en deze gegevens alleen te gebruiken voor het beoogde doel.
Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u zo goed mogelijke diensten te kunnen leveren, daar staan wij voor! Uw gegevens, zoals wat u de verpleegkundige vertelt en bijvoorbeeld uw zorgplan hebben we daarvoor nodig. Omdat Vrijwaard een zorginstelling is, zijn we wettelijk verplicht om gegevens uit uw medische dossier 20 jaar te bewaren, gerekend vanaf het moment dat u in zorg komt bij ons. Voor personeelsdossiers houden wij ons ook aan de wettelijke bewaartermijnen.
We zien het als onze taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, dit is onderdeel van ons dagelijks werk. Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij de zorg en uw behandeling zijn betrokken hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vrijwaard verwerkt persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u deze gegevens aan ons verstrekt of omdat u bij ons werkzaam bent. Zo verwerken wij o.a. uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens, uw emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om bijvoorbeeld contact met u op te kunnen nemen. Als u ons belt, gebruiken wij uw telefoonnummer om uw klantgegevens erbij te zoeken. Hierdoor kunnen wij u sneller van dienst zijn.
Wij verwerken uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens hebben gevraagd/ontvangen.

 

Privacy van bezoekers van de website van Vrijwaard  
Als u de website van Vrijwaard bezoekt, verwerken we een beperkt aantal persoonsgegevens van u. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u uw gegevens achterlaat bij het invullen van een webformulier. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan nodig is. We geven uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming. Meer informatie over de werking van onze website vindt u onderin deze privacyverklaring.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Voor haar cliënten verwerkt Vrijwaard naast gewone persoonsgegevens ook bijzondere persoonsgegevens. Bij bijzondere persoonsgegevens moet u denken aan bijvoorbeeld medische gegevens/gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens hebben we nodig om u de juiste zorg t.a.v. uw hulpvraag aan te kunnen bieden.

 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betalingen.
• Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om diensten en producten bij u af te leveren.
Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn en om invulling te kunnen geven aan onze taken.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn(en), zoals deze ons door wet- en regelgeving worden opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de Archiefwet.

 

Delen van uw gegevens
Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vrijwaard blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van Vrijwaard plaatsvinden. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke, vooraf verleende, toestemming. U kunt de toestemming voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens altijd intrekken. Vanaf het moment van intrekking zullen uw gegevens dan niet meer delen met de bewuste derde.

 

Samenwerking met Stichting Omring
Vrijwaard en Stichting Omring zijn per 1 oktober 2020 bestuurlijk gefuseerd. Sinds die tijd ondersteunt Stichting Omring Vrijwaard bij haar dagelijkse bedrijfsvoering. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
Medewerkers van Stichting Omring die werkzaamheden verrichten voor en namens Vrijwaard, zijn gehouden aan dezelfde bepalingen die zijn opgenomen in deze privacyverklaring en hebben een geheimhoudingsverklaring voor Vrijwaard ondertekend.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar avg@vrijwaard. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit, ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk na vier weken, op uw verzoek.

 

Wie mag uw zorgdossier inzien?
Om uw privacy te beschermen mogen alleen uzelf, uw behandelaars en andere hulpverleners, die bij uw behandeling betrokken zijn, uw dossier inzien.
Ook een curator of mentor, een vertegenwoordiger of belangenbehartiger, die hiervoor schriftelijk gemachtigd is, mag uw zorgdossier inzien. Het moet dan voor de hulpverlener wel duidelijk zijn dat deze in het belang van de patiënt handelt. Uw partner of andere familieleden mogen uw zorgdossier niet inzien, behalve als u daar toestemming voor geeft.

Vrijwaard verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden. Zij zal deze uitsluitend verstrekken als dit een wettelijke verplichting is of nodig is voor de uitvoering van onze diensten of, bijvoorbeeld bij een noodsituatie, aan externe hulpverleners.

 

Veiligheid en opslag persoonsgegevens
Vanwege de aard en inhoud van onze dienstverlening staat uw privacy voorop en hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alleen daartoe geautoriseerde medewerkers uw persoonsgegevens verwerken.

Vrijwaard maakt gebruik van up-to-date technische (beveiliging) systematieken en software om verlies of onrechtmatige toegang (bijvoorbeeld hacking, phishing of diefstal) zoveel mogelijk in te perken. Uw persoonsgegevens worden alleen op servers opgeslagen die zich in Nederland bevinden. Er vindt uitdrukkelijk geen data-overdracht plaats buiten Europa.
Mocht er onverhoopt, ondanks alle getroffen technische maatregelen, sprake zijn van een datalek waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, zullen wij u en de Autoriteit Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk informeren. Daarbij nemen wij de voorwaarden, die gelden bij een dergelijke melding, onder opgave van de dan bekende, relevante informatie in acht. Tevens zullen wij al die maatregelen nemen om verdere schade of gevolgen, voor zover binnen onze invloed, te voorkomen dan wel te beperken.

 

Wat doet u als uw privacy is geschonden
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vindt u dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons via avg@vrijwaard.nl.
Bent u niet tevreden over de afhandeling? Dan kunt u een klacht indienen of bezwaar aantekenen. U schrijft dan een e-mail aan de Raad van Bestuur via rvb@vrijwaard.nl. U geeft aan waar u het niet mee eens bent. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken een brief.
Is volgens u de wet niet zorgvuldig nageleefd en komt u er met Vrijwaard niet uit? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie, die beoordeelt en toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Meer informatie leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Vragen
Voor een volledig beeld van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet en e-Privacy wetgeving.
Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via avg@vrijwaard.nl.

 

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Vrijwaard te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Zodra er een wijziging in de privacyverklaring wordt doorgevoerd, wordt hiervan een bericht geplaatst op de website www.Vrijwaard.nl.
Wij hebben onze privacyverklaring op 18 november 2021 voor het laatst gewijzigd.

Cookiestatement

Informatie over onze website
Om de voorkeuren van uw websitebezoek te onthouden en om de website zo goed mogelijk te laten functioneren maken wij gebruik van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen). Bezoekers worden niet geïdentificeerd m.b.v. cookies.
Onderstaand een overzicht van de cookies die worden gebruikt op de website van Vrijwaard.

 

Functionele cookies 
Vrijwaard.nl plaatst een aantal functionele cookies. Deze worden gebruikt zodat uw gebruik van de website eenvoudiger wordt. U kunt hierbij denken aan resolutie en lettertype. Deze cookies worden maximaal 1 jaar bewaard.

 

Google
Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen. Deze kennis wordt gebruikt om de website te verbeteren. Gericht op de privacy van u als websitebezoeker, hebben we het anonimiseren van IP-adressen aangezet. Dit betekent dat uw IP-adres niet naar Google Analytics wordt gestuurd en ook niet gebruikt wordt door derden. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.
Meer weten? http://www.google.com/policies/privacy/

 

Hotjar
Door plaatsing van deze cookies krijgen wij informatie waar wij gebruikersactiviteiten (muisbewegingen, klik- en scrollgedrag) kunnen meten en beoordelen, om onze website verder te optimaliseren. Hiervoor plaatst Hotjar cookies op uw apparaat en worden gebruikersgegevens, zoals browserinformatie, besturingssysteem, op de website doorgebrachte tijd, enz. opgeslagen. De informatie wordt overgebracht naar en door Hotjar voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw ip-adres wordt naar 30 kalenderdagen verwijderd, waarna de gegevens niet meer aan u te herleiden zijn.
Meer weten? https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

 

Social media-buttons 
Als u een pagina of vacature van vrijwaard.nl deelt via Facebook, LinkedIn of Instagram, dan wordt er een cookie geplaatst. Omdat de cookies door het betreffende social media kanaal wordt geplaatst, hebben wij geen controle op de inhoud van de cookies. Hoe lang ze bewaard blijven, hangt af van de keuzes van de sociale netwerken. Vrijwaard heeft hier geen invloed op.

 

Meer weten?
http://www.facebook.com/help/cookies
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://help.instagram.com/519522125107875

Scroll naar boven
X